Poznaj kompletne zagadnienia geodezyjno-kartograficzne i informatyczne niezbędne w pracy z danymi przestrzennymi

Rozwiązuj problemy w takich dyscyplinach jak

Analiza

Zdobądź umiejętność statystycznej analizy i eksploracji danych przestrzennych

Programowanie

Naucz się tworzyć internetowe aplikacje przetwarzające dane o charakterze przestrzennym typu WebGIS

Techniki pomiarowe

Poznaj i naucz się dobierać właściwe zastosowania współczesnych technik pomiarowych przy projektowaniu i realizacji projektów GIS

Systemy GIS

Stosuj oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych z systemów pomiarowych oraz tworzenia kompleksowych systemów GIS

Dla kogo?


Studia są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o metody informatyczne, analizę danych przestrzennych oraz najnowsze cyfrowe metody pomiarowe , w tym m.in. do programistów i analityków danych, a także do tych, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

Ofertę studiów kierujemy równeż do pracowników administracji publicznej, którzy na co dzień pracują z oprogramowaniem typu GIS i chcieliby powiększyć wachlarz narzędzi wykorzystywanych przy realizacji swoich projektów.

Czego się nauczysz?


Podczas studiuów dowiesz się jak

sprawdź program studiów

Oprogramowanie

QGIS
GRASS
SAGA GIS

Bazy danych

PostgreSQL
Postgis

Technologie

Geoserver
Node.js
OpenLayers

Języki programowania

JavaScript
Python

2

semestry

206

godzin zajęć

7

przedmiotów

6

ekspertów o wieloletniej praktyce

Program studiów


Program studiów Geoinformatyka i geostatystyka podzielony jest na 7 modułów. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jednak bez wpływu na jakość i wartość końcową dla studentów. Za zmiany i konsultacje zmian ze studentami odpowiada koordynator merytoryczny studiów.

Studia koncentrują się na aspekcie praktycznym zagadnień geoinformatyki, zdecydowana większość zajęć realizowana jest w postaci warsztatów (zajęcia laboratoryjne połączone z wykładowymi w proporcji 70/30). W toku studiów wykorzystywane są darmowe technologie typu open-source, co umożliwia bezpośrednie zastosowanie uzyskanych kompetencji w dowolnym przedsiębiorstwie lub w pracy własnej, bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych.

Pomiary i obrazowanie z drona

Pomiary tachimetrem laserowym

Zobrazowanie ALS obszaru Białowieskiego Parku Narodowego.

Ucz się od najlepszych


Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktyczno-naukowych UKSW w Warszawie wykorzystujący wiedzę z zakresu geoinformatyki i geostatystyki w swych badaniach naukowych, a także trenerów firmy Sages sp. z o.o. - wiodącej grupy szkoleniowej oraz doradczej świadczącą usługi w zakresie IT. Dzięki temu możliwe jest połączenie wiedzy pochodzącej ze środowisk akademickich i doświadczenia ekspertów z obszaru praktycznych zastosowań w biznesie.

Organizator

Zastosowanie GIS jest ograniczone tylko wyobraźnią tych, którzy go używają.

Jack Dangermond, Esri

Rekrutacja


Rekrutacja na kierunek Geoinformatyka i geostatystyka trwa cały rok. Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na podstawie złożenia na uczelni wymaganych dokumentów wraz z wpłatą za I semestr lub rok akademicki. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Studia trwają 2 semestry (206 godzin realizowanych w czasie zjazdów sobotnio -niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu).

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na rok akademicki 2019/2020. Nabór trwa do 1 lutego 2020. I semestr trwa od marca do czerwca 2020 r., II – od października 2020 r. do lutego 2021 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Instytutu Archeologii (pokój 224, budynek 23) czynnym we wtorki i czwartki w godz. 11.00-14.00 oraz w środy i piątki w godz. 8.30-11.30 następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK,
  2. jedno zdjęcie w wersji papierowej (jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK),
  3. dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (do wglądu, ewentualnie zwracany na pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą),
  4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Regulamin studiów podyplomowych (tekst jednolity) - pobierz

Zarządzenie Nr 39 /2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020 - czytaj

Uchwała Nr 28/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Geoinformatyka i geostatystyka na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych - czytaj

7900 PLN

czesne za rok

  • Limit miejsc: 18
  • Język wykładowy: polski
  • Czas trwania: 2 semestry

FAQ


Dlaczego warto studiować Geoinformatykę na UKSW?

Zachęcamy do posłuchania podcastu Stacji IT, w którym Rafał Solecki - kierownik studiów podyplomowych Geoinformatyka i geostatystyka, Paweł Waligóra z Centrum Technologii Informacyjnych UKSW, a także Robert Bembenik z Politechniki Warszawskiej opowiadają o tym, czym jest geoinformatyka i dlaczego warto ją studiować właśnie w Instytucie Archeologii UKSW.

posłuchaj podcastu

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

O przyjęcie na studia podyplomowe może się ubiegać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Jak otrzymać dofinansowanie na studia?

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy (spełniające dodatkowe kryteria) mogą ubiegać się o dofinansowanie do studiów podyplomowych z Urzędu Pracy. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi wykazać we wniosku, że wiedza zdobyta na studiach zwiększy jej szanse na rynku pracy.

czytaj więcej

Jak otrzymać pożyczkę na studia?

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. studia podyplomowe o wartości nie mniejszej niż 600 PLN i nie większej niż 100 000 PLN. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo na stronie inwestujwrozwoj.pl. Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

czytaj więcej

Gdzie należy składać dokumenty?

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty w sekretariacie Instytutu Archeologii mieszczącym się na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych przy ul. Wóycickiego 1/3 (pokój 224, budynek 23), czynnym we wtorki i czwartki w godz. 11.00-14.00 oraz w środy i piątki w godz. 8.30-11.30.

Jaki jest koszt studiów?

7900zł.

Czy można zapłacić czesne w ratach?

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą uiścić opłatę w ratach w podziale na dwa semestry.

Kwestie związane z płatnościami reguluje Zarządzenie Nr 39 /2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020 do wglądu tutaj.

Na czym polega projekt zaliczeniowy?

Na samodzielnym stworzeniu projektu i implementacji aplikacji pozwalającej na analizę, przetwarzanie i udostępnianie webowe danych przestrzennych.

Kontakt

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 224, Warszawa

s.karczewska@uksw.edu.pl

22 569 68 17, wew. 817

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz współpracujących z UKSW przy realizacji studiów.